PearlSoul25

208 tekstów – auto­rem jest Pear­lSoul25.

* * *

nie mam już ta­kiego nieba
pod którym można się schować

i ciepłe dłonie
ni­by nie­chcący
po dłoni przesuwać

przep­raszam już wszystkich
po­za sobą jedynie
że nie mam wpływu na słońce
co we mnie nie żyje

i nie chcę
bo nie wypada
cze­kać na nie pęka­jace serce

wstydzę się
że to ja widziałam
a te­raz idę upa­dać już wszędzie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 17 grudnia 2017, 01:11

Ze słońca sypie śnieg

- Zaw­sze miałaś smut­ne oczy. - de­likat­nie ujęła mo­je życie, abym nie od­czy­tała sen­su. Spoj­rzałam na nią i zmrużyłam po­woli ten smu­tek. Cisza to naj­piękniej­sze ob­licze duszy. Jeszcze nim wyszłam, uśmie­chnęłam się [...] — czytaj całość

opowiadanie • 23 września 2017, 16:05

Międzyświat

Kiedy przychodzi je­sień mam ta­ki niedo­syt. Ni­by zim­no, her­ba­ta, koc, ni­by książka. Trochę deszczu spad­nie, liści trochę i trochę łez. Roz­puści się z wnętrza nadzieja, włosy się roz­puszczą i ka­wa. Lub uparzy się. Lub ja się sparzę. Lub mi będzie ciągle chłod­no. I w ręce i w sercu. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2017, 17:25

* * *

gdzie się podziały anioły
prze­cież spadam
roz­sy­pałam fi­liżan­ki o dłoń
te­mu krwa­wi serce
ja­kim pra­wem nikt mnie jeszcze
nie zab­rał z te­go świata
i dlacze­go nie pachną dreszcze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 września 2017, 21:56

Przyszła moja depresja

Jeszcze mi nikt nie poz­wo­lił przeżyć je­sieni. Pić kawę wśród ko­lorów liści z nos­talgią. I być myśla­mi w sek­retnych ob­ra­zach życia. Wie­czo­rem, jeszcze nim mrok za­pad­nie, czy­tać książki i przyk­ry­tym ko­cem i [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 5 września 2017, 12:30

Białe korytarze duszy

Na­wet już anioł
szep­tem śmieje się z Ciebie.

Mówi, że zwariowałaś.

Z nieba sza­ry deszcz spływa.
Li­ca masz jak­byś płakała?

Opo­wiadał mi ostatnio,
jak pękały Ci z żalu słowa.
Sa­ma do siebie, nocą...

Na­wet wa­riat tak nie próbował.


de­dyk. sobie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 sierpnia 2017, 19:41

* * *

pa­miętaj, kochany
że cza­sem zab­raknie słów
żeby odziać czyiś smutek
roz­kosznie przy­tulić
wszel­kie niep­rzes­pa­ne noce
i drżenie rąk

cza­sem nie wys­tar­czy spojrzeń
żeby po­kochać do końca
i nie wys­tar­czy kwiatów
aby uczy­nić wiosnę

lecz póki masz serce
które chwi­lami zabije
spójrz głębiej bo potrafisz

nim wszys­tko przeminie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 24 sierpnia 2017, 20:08

* * *

wpół do piątej
naj­ciem­niej­sza z uczuć
pi­je kawę

nie pro­ponuję cukru
bo lu­bi podskakiwać
jak małolat

naj­le­piej budzić się tuż po
ale jeszcze nim spadnie
nadzieja

roz­puszczająca się adek­watnie
jak kawa 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 lipca 2017, 21:40

o pogodzie

we mnie już nie znajdziesz
krop­li deszczu
ani jed­ne­go wzniesienia
na­wet gdy­by na­zywa­li mnie
ze wszys­tkich jas­ności nieba
-jaskółką

nie byłam nig­dy wiosną
i nie dot­rwam do słońca 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 lipca 2017, 20:32

Gdy­by życie było fil­mem i gdy­by in­ne oso­by miały go oglądać, bar­dziej byś się wstydził, czy był dum­ny ze swo­jej roli? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 czerwca 2017, 16:43

PearlSoul25

Lepiej nikomu nic nie opowiadajcie. Bo jak opowiecie – zaczniecie tęsknić.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

18 grudnia 2017, 09:00kati75 sko­men­to­wał tek­st nie mam już ta­kiego [...]

17 grudnia 2017, 21:17Naja sko­men­to­wał tek­st nie mam już ta­kiego [...]

17 grudnia 2017, 01:29yestem sko­men­to­wał tek­st nie mam już ta­kiego [...]

17 grudnia 2017, 01:11PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st nie mam już ta­kiego [...]

23 września 2017, 22:43PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Kłamstwo, jest zaz­wyczaj głupie, [...]

23 września 2017, 22:31PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czasami się żyje,żyje się [...]

23 września 2017, 22:26PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czasami się żyje,żyje się [...]

23 września 2017, 18:48PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Czy można upaść niżej?

23 września 2017, 16:05PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Ze słońca sy­pie śnieg

21 września 2017, 22:15PearlSoul25 sko­men­to­wał tek­st Międzyświat